اخبار مذهبی » عبور از مرجعیت، از انحرافات بسیار بزرگ است